NIE ZWLEKAJ

Zapytaj o wycenę zlecenia transportowego
tel: +48 22 716 55 00
fax: +48 22 716 55 77
hotline 24h: +48 601 803 905
e-mail: info@slexpress.pl

Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies SL Express

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument (Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies - dalej łącznie jako: „Polityka Prywatności”) stanowi wyraz dbałości o prawa osób odwiedzających nasz serwis internetowy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- „RODO”).

Firma SL Express (SL Express Sławomir Lewczuk, adres: ul. Polna 18/20, 00-625Warszawa, NIP: 5262158070, REGON: 015545469 - „SL Express”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, znajdująca się pod adresem www.slexpress.pl („Strona”). Zależy nam na tym, aby każdy, kto odwiedza naszą Stronę, wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy wszystkich odwiedzających do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

Zapewniamy, że Państwa dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka Prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym poprzez umieszczenie na Stronie w zakładce „Polityka Prywatności”, a sam serwis internetowy ma charakter otwarty.

SL Express może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. SL Express zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

II. Administrator Danych

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż administratorem danych osobowych pozyskanych od osób odwiedzających naszą Stronę jest firma SL Express (SL Express Sławomir Lewczuk, adres: ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa, NIP: 5262158070, REGON: 015545469, e-mail: info@slexpress.pl).

Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Państwa danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Rodzaje gromadzonych danych i cel ich gromadzenia

Strona gromadzi dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

 1. poprzez wykorzystywanie plików cookies (tzw. ciasteczka);
 2. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A., funkcjonującego pod adresem https://home.pl.

Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

IV. Korzystanie ze Strony (logi)

Wchodząc na naszą Stronę, Państwa przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera www. Działania te są wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. SL Express uzyskuje automatycznie dostęp do publicznych adresów IP, z których osoby odwiedzające przeglądają treści informacyjne Strony oraz danych zawartych w dziennikach logów (zapytania http). Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane:

 1. adres IP;
 2. data i godzina dostępu
 3. różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 4. oglądana treść (konkretna strona)
 5. status kodu dostępu/http
 6. przekazana objętość danych
 7. strona żądająca dostępu
 8. przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki.

Aby chronić uzasadnione interesy SL Express, przechowujemy te dane przez ograniczony okres czasu. Dzięki temu możemy śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

Gromadzone dane są wykorzystywane do celów administrowania Stroną, w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci administrowania i obsługi Strony (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Na podstawie gromadzonych danych mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu Stroną. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę.

V. Pliki cookies

a) Co to są pliki cookie?

Strona internetowa firmy SL Express korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci Państwa urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które Państwa przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej wizyty na naszej Stronie.

b) Jakich rodzajów plików cookie używamy ?

Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie:

 1. funkcjonalne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej Strony internetowej byłaby ograniczona;
 2. opcjonalne pliki cookie używane do celów marketingowych oraz analizy aktywności na stronie. Poniższe tabele zawierają szczegółowy opis używanych plików cookie:

c) Zastrzeżeniem zgody

Używamy opcjonalnych plików cookie tylko, jeśli uzyskamy Państwa uprzednią zgodę. Przy pierwszym wejściu na Stronę internetową pojawi się baner z prośbą o wyrażenie zgody na użycie opcjonalnych plików cookie. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, plik cookie zostanie umieszczony na Państwa komputerze, a baner nie pojawi się ponownie, dopóki plik cookie będzie aktywny. Po wygaśnięciu trwałości pliku cookie lub jeżeli zostanie on aktywnie usunięty, baner pojawi się ponownie przy następnej wizycie na naszej Stronie internetowej i ponownie poprosi o Państwa zgodę.

d) Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie

Z naszej Strony internetowej mogą Państwo skorzystać bez wykorzystania jakichkolwiek plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej Strony.

VI. Analiza strony internetowej

Na naszej Stronie korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
Google analizuje korzystanie z naszej Strony internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w powyższej tabeli (Opcjonalne pliki cookie). Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej Strony (np. URL odsyłający, odwiedzone przez was strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwera Google w USA, gdzie są one przechowywane i analizowane. Ich wyniki są nam udostępniane w formie anonimowej. Państwa dane dotyczące użytkowania nie są w tym procesie połączone z Państwa pełnym adresem IP. Na naszej Stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimowości IP oferowaną przez Google, która usuwa ostatnie 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) adresu IP. Ponadto, Google posiada certyfikat w obszarze Ochrony prywatności w UE i USA co zapewnia zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzaniu danych przez Google w USA.
Istnieje możliwość wycofania zgody na korzystanie z analizy stron internetowych w dowolnym momencie, poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki przeglądarki Google w którym to przypadku zostanie wykorzystany typ pliku cookie opt-out. Obydwie opcje uniemożliwiają zastosowanie analizy strony internetowej dopóki korzysta się z przeglądarki, w której zainstalowano wtyczkę, lub nie usunięto pliku cookie opt-out.
Dalsze informacje o usłudze Google Analytics są dostępne w Warunkach korzystania z usług Google Analytics, Wytycznych ochrony prywatności i danych osobowych Google Analytics oraz w Polityce prywatności Google.

VII. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych

Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
a) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
b) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Realizacja powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Kontakt

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie wniosku do SL Express- adres do korespondencji: ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno lub na adres e-mail: info@slexpress.pl

IX. Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności może być aktualizowana. Aktualizacje wszelkich oświadczeń o prywatności będzie publikowane na naszej Stronie. Zalecamy regularne odwiedzanie Strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.

TOP